Let me introduce a new cycle named Anatomy of Landscape. The basic idea and the first photographs were taken in 2011. After years, I returned to the theme to continue.

X-rays are one of the basic medical methods. On the other hand, the negative image parts have become a tool for my personal investigating the Czech homeland. To get below the surface and get to know the unknown.

Are humans still part of the landscape? Maybe we take more from nature than we can give it back. In our haughtiness, we are losing our sense of belonging to something. There are no people in my photos. Only the imprints of their activities, which have transformed the country for many centuries.

Finally, a little about technology. The photos have been taken with a Nikon D70 specially adapted for capturing infrared light. A Kodak infrared gelatin filter with zero transmittance of wavelengths visible to the human eye is installed in front of the chip. This solution allows the use of fast shutter speeds, as the original factory-fitted filter with the opposite effect has been removed from the camera.

Anatomie krajiny. Část negativně převráceného obrazu působí jako zrcadlo umístěné v krajině. Rybník Hražba v Bezdědicích.

Dovolte mi dnes představit nový cyklus s názvem Anatomie krajiny. Celkový koncept a první snímky vznikly již v roce 2011. Po letech jsem se k tématu vrátil, abych pokračoval.

Rentgenový snímek je jednou ze základních vyšetřovacích metod v lékařství. Naproti tomu pro mě se staly nástrojem pro zkoumání české krajiny části negativně převráceného obrazu. Dostat se pod povrch, poznat neznámé.

Jsme ještě součástí krajiny? Možná si bereme víc, než jsme schopni dát, a ve své povýšenosti na konec ztrácíme smysl pro sounáležitost. Proto v mých obrazech nejsou lidé fyzicky přítomni. Pouze stopy jejich činnosti, které dlouhá století krajinu přetváří k obrazu našemu.

Závěrem něco málo k technice. Fotografie jsou pořízeny kamerou Nikon D70 speciálně upravenou pro snímání infračerveného světla. Před čip je nainstalován infračervený želatinový filtr Kodak s nulovou propustností lidským okem viditelných světelných vlnových délek. Toto řešení umožňuje použití krátkých časů závěrky, protože původní z výroby osazený filtr s opačným účinkem byl z kamery vyjmut.