More: Artist Statement, Short Biography, Publishing

LANDSCAPES OF IMAGINATION / KRAJINY IMAGINACE (2021)

Although photography is inherently dependent on reality in front of a camera, the only depiction of reality does not satisfy me. I was looking for glowing light and deep shadows in my Landscapes of Imagination. I found inspiration for this cycle in the paintings of the Czech painters Václav Boštík and Josef Šíma.

obal knihy krajiny imaginace

Ačkoli je fotografie ze své podstaty závislá na snímané realitě, pouhé zobrazování reality mi nestačí. V Krajinách imaginace jsem hledal zářící světlo i hluboké stíny. Inspiraci k tomuto cyklu jsem našel v malbách českých malířů Václava Boštíka a Josefa Šímy.

HOW I MET PEOPLE / JAK JSEM POTKAL LIDI (2020)

Six Years in the Streets. 90 black and white photographs.
Motto: „The streets of big cities are the crossroads of life where human destinies intersect.“

obal knihy jak jsem potkal lidi

Šest let v ulicích. Výběr 90 černobílých fotografií.
Moto: „Ulice velkoměst jsou křižovatky života, na kterých se protínají lidské osudy“

UNSUSPECTED CONNECTIONS / NETUŠENÉ SOUVISLOSTI (2011)

In a completely mechanical way and often without long preparation, I record various situations of everyday life and also things that touch me and trigger my interest. Fleetingly and unobserved. After some time, the collected pictures are paired. Mistakes and dead ends. Yes, it is me … Suddenly surprised, I discover UNSUSPECTED CONNECTIONS and eagerly write down ideas that emerge when I first see new links. Two plots occurring at a different moment at two different places become one story. It is a game and a process at the same time. Searching and connecting randomly observed pictures, based on the similarity of shapes or situations. This attracts me to photography. An infinite variety of ways to handle the infinite number of possibilities.

obal knihy netušené souvislosti

Zcela mechanicky a často bez dlouhé přípravy zaznamenávám rozličné situace každodenního života a také věci, které mě nějakým způsobem osloví a zaujmou. Letmo a nepozorován. Po čase skládám nakupené obrazy do dvojic. Omyly a slepé uličky. To jsem celý já. V náhlém údivu spatřuji předem NETUŠENÉ SOUVISLOSTI a nedočkavě zaznamenávám myšlenky, které se vynořují při prvním pohledu na nová spojení. Dva děje, odehrávající se v jiném čase na dvou různých místech, stávají se jedním příběhem. Je to hra i proces zároveň. Hledání a spojování náhodně viděných obrazů na základě podobnosti tvarů či situací. Tohle mě na fotografii přitahuje. Nekonečno možností, jak naložit s nekonečnem příležitostí.