Analogově či digitálně | Analog versus Digital

Ještě než jsem ponořil začátkem roku ruce do vývojky a začal fotografovat panoramatické fotografie se svými Noblexy, vyzkoušel jsem si tuto disciplínu v digitální podobě…


Before I started photographing panoramic photos with my two Noblexes, I had tried this discipline in a digital format …

 

Je dobré před začátkem něčeho nového a velkého vyzkoušet si to na něčem jednodušším. Když jsem přemýšlel o možnosti začít fotografovat panoramatické fotografie filmovými Noblexy, použil jsem k ověření možností tohoto pro mne nového žánru digitální technologii. Pomocí kamery v iPhone SE jsem si zkoušel panoramatické záběry. Nyní již mohu porovnat výsledek na jednom konkrétním námětu. Starý strom, který jako jediný zůstal opuštěn uprostřed betonu nově postaveného Obchodního centra Chodov, jak jsem ho zachytil v prosinci 2017 pomocí iPhone SE:

A snímek téhož stromu z února 2018 – políčko kinofilmu z Noblexu 135 Pro Sport:

Na první pohled je vidět rozdílná perspektivy kolem osy rotujícího objektivu Noblexu oproti otáčení mobilem a v reálném čase softwarově skládanému obrazu přímo v telefonu.

Nicméně skládám i tak pochvalu moderní technologii. Horní snímek by určitě byl použitelný s tím, že je hotový během pár sekund „bez velké námahy“. Ale pro mne osobně v případě analogu kromě výsledku hraje důležitou roli také cesta, která k výsledku vede. Cvaknutí závěrky fotoaparátu, po kterém se neobjeví výsledek na žádném displeji. Nejistota a očekávání, vystřídané pocity uspokojení po vyvolání filmu. Sken vybraného políčka negativu a konečné doladění tonality… To je to, proč je pro mne nepohodlný černobílý analog stále plnohodnotnou alternativou barevného digitálu.


Before I began to photograph panoramic photos with my two Noblexes, I had tried this discipline in a digital form.

Using the camera in the iPhone SE I have tried panoramic shots. Now I can compare the results. The old tree, the only one left abandoned in the middle of the newly built Chodov Shopping Center, as I caught it on Christmas 2017 with the iPhone SE and in February 2018 with Noblex 135 Pro Sport.

At a glance, there are different perspectives around the axis of the Noblex rotating lens versus mobile rotation and real-time software stacked images inside the phone.

However, I still compliment modern technology. The top frame would certainly be usable with it being done within a few seconds. But for me, in addition to the result, the way that leads to the result plays an important role in photography. Click the camera shutter after which the result does not appear on the display. Uncertainty and expectations. Scan selected negative and final tonality tuning. That’s why the inconvenient black-and-white analog is still a full-featured alternative to a color digital.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation