Černobílý Balt | Baltic Sea in BW

V minulém článku o barvách Baltu jsem slíbil, že se v pokračování dostanu také k fotografiím černobílým. Tímto příspěvkem tedy plním slib…


I promised last time that I would also say something about black-and-white photographs. By this article I am fulfilling the promise …

 

 

 

 

Čtverec. Neutrální formát, ve kterém nedominuje ani šířka, ani výška. Najdeme-li působivou kompozici, je čtverec zajímavým zpestřením našeho portfolia. Snad kromě několika Polaroidů neznám fotoaparát, který by pořizoval snímky přímo do tohoto formátu. Umínil jsem si však zaznamenat pobřeží ve čtvercích, takže jsem si musel pomoct dodatečným ořezem. Fotografováno aparátem Fuji X100F.

Dlouhé expoziční časy rozmazaly mořský příboj. V řádu minut tak dokonale, že vodní hladina jakoby neexistovala. V řádu desítek sekund ještě rozeznáme strukturu bílé pěny na hřebenech vln. Černobílé snímky působí jako ze sna. Zmizeli lidé, ptáci i lodě na obzoru. Svět jeden den po ničivé apokalypse. Jenom prostor rozdělující horizontem svět na dvě části. Vodní říše dole a nad ní nebe, někdy plechově šedé, jindy brázděné větrem poháněnými mračny.

Staré vlnolamy omývané příbojem však nejsou jedinou připomínkou lidské činnosti na obrazech, kde jinak lidé chybí. Mohutné plážové koše jako ochrana proti stále vějícímu větru, na konci útesů bílý maják v podobě větrného mlýna.

Ostrov Usedom. Pro některé z nás nevlídné místo a vzpomínka na symbol východního bloku – bývalou NDR, pro jiné znovu objevená místa. Pro fotografa místo, kde vládne neopakovatelný genius loci. Návštěvu pobřeží Baltického moře doporučuji všem.


Square. The same is height and width. If we find an impressive composition, the square is an interesting diversification of our portfolio. Perhaps, in addition to several Polaroids, I do not know the camera that would take pictures directly into the square. But I wanted to record the coastline in squares, so I had to help cut down afterwards. All pictures taken with the Fuji X100F.

Long exposure times blurred the sea surf. In minutes so perfect that water does not seem to exist. In tens of seconds, we can see the structure of white foam on the wave crests. Black and white images act like a dream. People, birds and boats disappeared on the horizon. World one day after the devastating apocalypse. Just the space dividing the horizon into two parts. The water kingdom below and above the sky, sometimes metallic gray, sometimes wrought by wind-driven clouds.

However, old breakwaters washed away by the surf are not the only reminder of human activity in images where people are otherwise absent. Strong beach bins as protection against wind, the white lighthouse at the end of the cliff.

Usedom Island. For some of us, a harsh place and a memory of the GDR, for others amazing re-discovered places. But for the photographer the place where the beautiful genius loci reigns. I recommend visiting the Baltic Sea to everyone.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation