Test dvou ND filtrů | Two ND filters test

K napsání tohoto příspěvku mě inspiroval článek fotografa Daniela Řeřichy o tom, jak se fotografuje černobíle pomocí ND filtrů. Protože i já vlastním dva různé ND filtry, rozhodl jsem se podrobit je testu.


To write this post I was inspired by an article of Daniel Rericha about ND filters. Because I also own two different ND filters, I decided to take the short test.

 

 

Co jsou ND filtry? Jsou to různě tmavé šedé filtry (ND = neutral density), které při umístění před objektiv prodlouží čas, se kterým fotografuje. To se může hodit zejména tehdy, pokud se nám v obraze něco hýbe, a my to chceme rozmazat. Při běžném fotografování například během slunečného dne jsou časy závěrky příliš krátké na to, aby došlo k zamýšlenému rozmazání pohybujících se objektů. Ke slovu přicházejí ND filtry.

V tomto testu si ukážeme vlastnosti filtrů B+W ND 1000x a LEE Big Stopper 10. Oba filtry dle výrobců prodlužují tisíckrát dobu expozice (+10 EV). Například to znamená, že pokud bez filtru naměříme při zvolené cloně čas 1/125 sekundy, při použití těchto filtrů bychom se měli dostat při stejné cloně na expozici 8 sekund. Použití stativu je pak nutností.

Zaměřil jsem se na dvě věci: jednak odzkoušet, zda denzita (tmavost) filtrů je taková, jaká je uváděna, a zároveň se podívat na to, jak vypadá možnost korigovat barevné zkreslení, které při použití silných ND filtrů nastává. Z pramenů na internetu vyplývají dvě zásadní věci. Z hlediska použitých časů expozice většina autorů uvádí nutnost fotografii o 1 EV přeexponovat, čili prodlouit čas na dvojnásobek. Zároveň při použití filtru B+W ND 1000x mají být barvy posunuty do teplých (žlutých) odstínů, zatímco filtr LEE Big Stopper barví do studena (do modra). Panuje názor, že tento modrý odstín nelze v eitoru korektně opravit a barvy na fotografii zůstanou posunuté. Podobné zkušenosti mám i já, nicméně chtěl jsem si vše ověřit. Také jsem chtěl vyzkoušet filtr B+W ND 1000x v kombinaci s vestavěným filtrem 3 ND přímo v těle mé Fuji série X100.

A jak to celé dopadlo?

Denzita filtrů

Porovnával jsem výsledky filtrů s referenčním snímkem exponovaným při slunečném počasí 1/500s při cloně 9 a citlivosti ISO 200. Jmenovitá denzita filtrů +10 EV je u obou  testovaných filtrů dodržena s tím, že je nutno skutečně navíc ještě prodloužit čas. U filtru B+W ND 1000x o +1 EV a u filtru LEE Big Stopper o +0,33 až +0,66 EV. Při těchto korekcích jsem dosáhl v případech obou filtrů stejné expozice jako při referenčním snímku bez filtrů. Stejně to dopadlo i v případě kombinace B+W ND 1000x a vestavěného ND3 filtru. Došel jsem tedy k závěru, oproti udávané denzitě +10 EV je skutečná denzita filtrů:

  • +10,50 EV (LEE Big Stopper 10)
  • +11,00 EV (B+W ND 1000x)
  • +13,66 EV (B+W ND 1000x + interní ND3)

Barevné podání

Pro možnost zkoumání barev jsem do všech snímků umístil neutrálně šedou tabulku. To se hodí zejména proto, že máme možnost v editoru při post-processingu nastavit kapátkem umístěným na tuto plošku snímku automaticky neutrální šedou barvu jako na tabulce ve skutečnosti. Potvrdilo se to, co jsem četl a z vlastní zkušenosti věděl. B+W teplé podání, LEE studené. Barvy však šly v Lightroomu jednoduše korigovat právě pomocí neutrálně šedé tabulky. A navíc překvapení. Nepotvrdilo se, že se studeným zabarvení filtru LEE Big Stopper 10 je problém! Barevná korekce u všech tří variant snímání dopadla více či méně stejně, což můžete porovnat na snímku dole. Nastavení teploty barev v editoru bylo následující:

  • Temp 11.750K, Tint +20 (LEE Big Stopper 10)
  • Temp 4.000K, Tint -4 (B+W ND 1000x)

Je možné uvedené hodnoty stupňů Kelvina pro barevnou korekci uložit do přednastavených uživatelských hodnot a barvy by pak měly vycházet správně už při snímání přímo ve fotoaparátu. Další možností je nosit s sebou v brašně šedou tabulku a vždy před expozicí nastavit vyvážení bílé přímo na místě.

Pro dnešek všechno. Příště půjdeme fotografovat třeba někam k vodě, která je pro pohybově neostré snímky ideální…


What are ND filters? These are dark gray filters that extend the shutter speed when placing in front of the lens. This can be especially useful if something moves in the picture and we want to blur it. For normal photography, for example, during a sunny day, the shutter speeds are too short to blur the moving objects.

In this test we will show the properties of the B + W ND 1000x and LEE Big Stopper 10 filters. According to the manufacturer, both filters extend the exposure thousands of times. That means if we measure the time of 1/125 seconds without a filter, using these filters we should shoot for 8 seconds. Tripod using is a must.

I focused on two things: to test whether the density of the filters is as declared, and to look at how it looks like the possibility of correcting the color rendering that occurs when using strong ND filters. There are two crucial things from the sources on the Internet. In terms of exposure times used, most authors point out the necessity to overexpose the photo by 1 EV, or to double the time. At the same time, when using the B + W ND 1000x filter, the colors should be shifted to warm (yellow) shades, while the LEE Big Stopper filter distorts to cold (blue). It is believed that this blue hue can not be correctly corrected in the eitor and the colors in the photo remain shifted. I have similar experience, but I wanted to verify it. I also tried to test the B + W ND 1000x filter in combination with a built-in 3ND filter right in the body of my Fuji X100 series.

Density of filters

I compared the results of the filters with the reference frame exposed at 1 / 500s of sunshine and ISO 200. The rated +10 EV filter density is respected for both tested filters, and indeed, it really needs to be longer. For filter B + W ND 1000x +1 EV and for LEE Big Stopper +0.33 to +0.66 EV. With these corrections, I have achieved the same exposures in the case of both filters as the reference image without the filters. The same was true for the combination of the B + W ND 1000x and the built-in ND3 filter. So I concluded that, compared to the indicated density + 10 EV, the actual density of the filters is:

  • +10,50 EV (LEE Big Stopper 10)
  • +11,00 EV (B+W ND 1000x)
  • +13,66 EV (B+W ND 1000x + built-in ND3)

Color rendering

Due to the possibility of later correction of colors I placed neutral gray table in all the pictures. It was what I read and I knew from my own experience. B + W is warm, LEE cold. However, the colors simply corrected Lightroom. And surprise. It has not been confirmed that the cold color of the LEE Big Stopper 10 is a problem! The color correction for all three sensing options has dropped more or less the same, which you can compare in the image above. The color temperature setting in the editor was as follows:

  • Temp 11.750K, Tint +20 (LEE Big Stopper 10)
  • Temp 4.000K, Tint -4 (B+W ND 1000x)

It is possible to save Kelvina values for color correction as user settings and the colors should be correct when shooting directly in the camera. Another option is to carry a gray table in the bag and always set the white balance right there before the exposure.

For today everything. Next time, we’re going to take a picture of the water that is ideal for motion-blurry images …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation