Svět Hipstamatic | The World according to Hipstamatic

„Když držím v ruce mobilní telefon, jsem dokonale nenápadný a skrytý v davu. Nebudím jako fotograf žádnou pozornost. Jenom další fotografující turista procházející městem. Zásadně při snímání nastavuji kombinaci filmu a objektivu před samotným snímáním. Vyhýbám se další editaci snímků v aplikaci. Postupně zjišťuji, že je pro mne cesta k fotografii stejně důležitá jako samotný výsledek. Hipstamatic není jen software pro fotografy. Je to způsob objevování a konfrontace s okolím, specifický pohled na svět. Nekonečně možností snímání přináší osobní  svobodu…“


„Holding the mobile phone in my hand I am entirely discreet and hidden in the crowd. I do not wake any attention. Just another photographing tourist in the city. I prefer to choose hipstamatic combo before shooting a snap instead of post processing.  For me the way to the result is as important as the result oneself. Hipstamatic is not only shooting software for photographs. It’s a way of perceiving the surroundings. A specific view of the world around us. Endless possibilities brings personal creative freedom. That’s why I love it…“

Dnes bude řeč o mobilním fotografování a jedné aplikaci, která mi přirostla k srdci. Proč je aplikace Hipstamatic pro mne srdcovkou? Pravděpodobně proto, že je to velmi snadné s její pomocí pořídit skvěle vypadající fotografie v mnoha podobách. Špatná zpráva pro uživatele mobilních telefonů s operačním systémem Android: aplikace je dostupná pouze pro jablíčkáře a jejich IOS.

Jak by konstatoval můj kamarád fotograf Petr Pazour, další „mršítko na fotky“ 🙂 V Hipstamatic totiž můžeme vybírat aplikaci různých filtrů, které ovlivňují vzhled fotografie. Filtry obecně můžeme rozdělit do tří kategorií: typ objektivu, typ filmu a typ blesku. Různé kombinace objektivu, filmu a blesku vytváří různé efekty na výsledném obrazu. Všechny filmy, blesky i objektivy jsou navrženy tak, aby navzájem dobře spolupracovaly, bez ohledu na to, jak jsou kombinovány. Pro naše účely se soustředíme pouze na filmy a objektivy, 17 současných typů blesku necháme stranou.

K červnu 2016 Hipstamatic obsahuje 74 filmů a 69 objektivů. Vyjdeme-li ze základní možnosti kombinace libovolného filmu s libovolným objektivem, máme k dispozici celkem 5.106 kombinací možného vzhledu fotografie. Tato rozmanitost dává šanci každému uživateli aplikace nastavit si originální vzhled fotografií. Jednotlivé kombinace filmu a objektivu jsou v hantýrce komunity kolem Hipstamatic označovány jako „komba“.

Původně bylo možno s aplikací pořizovat pouze čtvercové fotografie s aktuálně nastaveným vzhledem kombinace filmu, objektivu a zapnutým či vypnutým aktuálně vybraným bleskem. Prostě originál bez možnosti dodatečných úprav. Ve verzi 3 přišla změna. Kromě možnosti vybírat i jiné formáty kromě čtverce bylo od této chvíle možné měnit nastavení fotoaparátu i později a upravovat již pořízenou fotografii změnou nastavení Comba dodatečně. V komunitě Hipstamatic se však zvedla vlna odporu, která nakonec vedla k tomu, že v dalších aktualizacích se vrátila možnost přepnout kameru do původního módu, tedy do čtverce bez dodatečných úprav snímků.

Zatímco s Fuji X100T fotografuji street doposud pouze v barvě, s fotoaparátem v iPhone SE jsem si chtěl vyzkoušet snímání černobílé. Zvolil jsem toto nastavení – Combo: film AO DLX, objektiv Lucifer VI. Zároveň jsem využil možnost fotografovat na širokoúhlý formát 16:9. Všechny fotografie pro tento článek byly pořízeny v Praze dne 7. 6. 2016.

Kampa, Praha | Prague, Czech Republic

Hradčanská, Praha | Prague, Czech Republic

Újezd, Praha | Prague, Czech Republic

Užitečné odkazy:


Today will talk about mobile application, which I love. Why is the application Hipstamatic so popular? Probably because it is very easy to use it to take great-looking pictures. Bad news for Android users. The application is only available for Apple and IOS.

We can choose different filters in the application Hipstamatic that affect the appearance of the photo. The filters generally can be divided into three categories: the lens type, film type and the type of flash. Different combinations of lens, film and flash produces different effects on the resulting image. All films, flashes and lenses are designed to cooperate each other well, regardless of how they are combined. For our purposes we will focus only on films and lenses.

In June 2016 Hipstamatic includes 74 films and 69 lenses. Starting from the basic possibility of combining any film with any lens, we have a total of 5,106 combinations possible appearance of the photo. This diversity gives a chance to every application user to set the original appearance of the photos. Individual combination of film and lens are in the jargon of the community around Hipstamatic referred to as „combos“.

Previously, you could only take square photos currently set given combination of film, lens and turned on or off the currently selected flash. Just the original without additional adjustments. The change came in version 3. In addition to the possibility to choose other formats besides squares, it was now possible to change the camera settings later and edit the captured photo by changing the settings Combo later. Reluctance of users to these changes eventually led to the fact that in a future update an option to switch back to the camera to its original mode, thus shoot again into a square without additional image editing.

I photograph the street so far only in color with Fuji X100T, I wanted to try black and white pictures with the camera in the iPhone SE. I chose this setting – Combo: AO DLX film, Lucifer VI lens. I also took the opportunity to shoot in widescreen 16:9. All photos for this article were taken in Prague on 2016/06/07.

Helpful links:

One Thought on “Svět Hipstamatic | The World according to Hipstamatic

  1. Michal Hejna on 8.6.2016 at 13:27 said:

    Pokud se někdo z vás chce zaregistrovat k odběru novinek na tomto blogu, stačí při posílání komentáře k libovolnému příspěvku dole zaškrtnout volbu: Notify me of new posts by email.
    Samozřejmě je zapotřebí e-mail vyplnit 🙂 Nebude zde zveřejněn.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation