Když dva dělají totéž | When two do the same


Brno je zlatá loď,
za děvčaty z Brna choď,
hm, jsou hezké,
hm, a chytrá.

Úryvek písně Ivana Mládka neodpovídá přesně tomu, proč jsme s kamarádem Martinem Klikou na podzim minulého roku a na jaře roku letošního několikrát navštívili Brno…


A snippet of the Ivan Mládek song does not correspond exactly why me and my friend Martin Klika together visited Brno several times lately …

Spojuje nás oba totiž zájem o živou street fotografii, a tak se Brno stalo naším cílem díky společnému dvouletému projektu, který se nyní nachází ve třech čtvrtinách trvání. Shodou okolností se opakovaně jednalo o krátkou pauzu od fotografování krajiny Jižní Moravy během víkendových workshopů našeho mateřského fotoklubu Černá slunečnice.

Hranolka (Fries), McDonald’s, náměstí Svobody, Brno

Porucha (Defect), Nádražní, Brno

Co říkáš mejm novejm botám? (What do you think of my new shoes?), Masarykova, Brno

Na společný projekt jsme si vyhradili dva roky. Martin navrhoval jeden rok, ale přišlo mi to málo. Výsledkem bude společná kniha a výstava v duchu street fotografie.

Zvolený postup při tvorbě knihy nás baví a obohacuje. Na sdílené úložiště dropbox průběžně každý nahráváme do své složky náhledy fotografiií, které autor považuje za povedené, a které by chtěl mít jako součást finálního výběru. Ten druhý pak fotografie prvního prochází a ty, které se líbí i jemu, umisťuje do společné složky vybraných snímků. Následně se pak scházíme a navzájem si obhajujeme ty fotografie, které zatím ve výběru nejsou. Nakonec vždy dojdeme u každého snímku ke shodě, zda vybrat nebo vyřadit.

Tímto výběrem to ale nekončí. Nyní následuje příprava dvoustran knihy. Každá dvoustránka obsahuje dvojici fotografií – po jedné fotografii od každého autora – a snažíme se, aby kdekoliv rozevřená kniha vyprávěla příběh. Obě fotografie na dvoustraně se mohou navzájem doplňovat nebo naopak být jedna druhé protikladem. Mohou mít podobný námět a obsah nebo mohou spolu pouze ladit či kontrastovat barevnou paletou. Postupně se učíme, jak tyto příběhy vytvářet. Jednou je nalevo moje fotografie a Martinova napravo, podruhé naopak. Navíc se snažíme, aby se fotografie jednoho autora střídaly v knize při listování: levá, pravá, levá, pravá… Stejně jako nohy během chůze někdy přelidněnými ulicemi při odpolední špičce, jindy zase opuštěnými zákoutími městské veduty za ranního šera.

Na závěr jako ochutnávka tři dvoustrany, na kterých jsou právě fotografie z brněnských ulic.


We have set aside two years for the shared project. Martin suggested only one year, but I found it a little. Project will result in a book and an exhibition of street photography.

Our process of making the book entertains and enriches us. Into the shared storage on Dropbox each of us saves thumbnail photos, which the author considers as precious and would like to have them as part of the final selection. The other guy can select or not these photos. When he likes it, he places the photo to a common folder of the selected images. Then we meet and talk about the pictures, which are not currently in the selection. Finally, we will always come with each shot a consensus whether to select or to exclude.

This selection is not the end. Now follows the preparation of the double pages of the book. Each double page includes a pair of photos – one photo from each author. We are trying to make an open book telling the story. Both photos on the double page can complement each other, or vice versa to be the antithesis of each other. They can have a similar theme and content or together can only tune or contrasting by colors. We gradually learn how to create these stories. One is a photo of me left and right Martin, second vice versa. Additionally, we are trying to rotate a photo of one author: left, right, left, right … Like the legs while walking sometimes crowded streets during the afternoon rush hour, sometimes deserted coves urban vistas in morning twilight.

In conclusion, I show three spreads that contain only images from the streets of Brno.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation