26 let starý samet | 26 years old velvet

Ve staré opuštěné fotokomoře na půdě našeho domu na dně zaprášené krabice desítky let odpočívaly dva dávno vyvolané filmy. Nebyly stočeny do roličky, ale pečlivě nastříhány v pásech po pěti políčkách a uloženy v pořadači. Tenkrát byla doba plná nervozity, napětí, ale hlavně očekávání. Statisíce lidí zvonily na náměstích klíči a komunistický režim se otřásal v základech. Sametová revoluce…


Because of my newly awakened interest in street photography, I decided to find dusty memories and revive people and places in old photographs, which I recorded in November 1989, during two visits to the Prague city center. I was almost twenty-seven years old and had no experience with shooting people. I photographed the landscape, rocks, butterflies, flowers. I owned a gorgeous camera Pentax ME Super with Pentax SMC-M 50 mm lens . Classic film machine with manual focus …

Zaprášené desky s negativy jsem našel díky nově probuzenému zájmu o street fotografii, a oživil tak i vzpomínky na místa a děje zachycené na starých fotografiích, jež jsem pořídil v listopadu 1989 během dvou návštěv Václavského náměstí v Praze. Bylo mi tehdy necelých dvacet sedm let. S fotografováním lidí jsem neměl žádné zkušenosti. Fotil jsem tenkrát krajinu, kamení, motýly, kytičky. Vlastnil jsem nádherný fotoaparát Pentax ME Super se základním objektivem SMC Pentax-M 50 mm. Klasický kinofilmový stroj s ručním zaostřováním. Čísla na filmech P-7 a P-8 říkají, že to byl v pořadí sedmý a osmý film pořízený tímto fotoaparátem. Východoněmecký film ORWO NP 27, vývojka Fomal, doba vyvolávání negativu jedenáct minut při teplotě 20 °C.

První z obou filmů byl exponován na Václavském náměstí ve středu 22. listopadu 1989, pět dnů po vypuknutí sametové revoluce. V té době ještě nebylo jisté, jak to všechno dopadne. Nikdo nevěděl, odkud se vynoří členové SNB (Sboru národní bezpečnosti) a jestli dav nebude rozehnán obušky a vodními děly. Odpoledne se na Václavském náměstí konala demonstrace. Měl jsem strach a fotoaparát skrýval pod bundou. K dispozici jsem měl 36 políček jediného, na tu dobu poměrně citlivého filmu…

Wenceslas Square, Prague, 22 November 1989

Wenceslas Square, Prague, 22 November 1989

Wenceslas Square, Prague, 22 November 1989

Wenceslas Square, Prague, 22 November 1989

Wenceslas Square, Prague, 22 November 1989

Wenceslas Square, Prague, 22 November 1989

Wenceslas Square, Prague, 22 November 1989

Wenceslas Square, Prague, 22 November 1989

Druhý film obsahuje záběry z pátku 24. listopadu 1989, týden po zásahu proti studentům na Národní třídě. Na Václavském náměstí se opět sešel několikasettisícový dav. Na balkon Melantrichu vystoupil kromě Václava Havla po dlouhé době i Alexander Dubček. Závěr manifestace se nesl v duchu sborového zpěvu s Martou Kubišovou, která zazpívala Modlitbu pro Martu. Byla to úžasná a silná atmosféra sounáležitosti lidí, kteří k nebi vztyčili dva prsty ve tvaru ‚véčka‘ – symbolu vítězství. Československá televize v podvečer poprvé odvysílala záběry zásahu ze 17. listopadu. Večer v 19 hodin Milouš Jakeš oznámil, že on a ostatní členové předsednictva a sekretariátu KSČ dávají k dispozici své funkce; tuto zprávu vysílala Československá televize ve večerních zprávách…

Museum Station, Prague, 24 November 1989

Museum Station, Prague, 24 November 1989

Wenceslas Square, Prague, 24 November 1989

Wenceslas Square, Prague, 24 November 1989

Wenceslas Square, Prague, 24 November 1989

Wenceslas Square, Prague, 24 November 1989

Wenceslas Square, Prague, 24 November 1989

Wenceslas Square, Prague, 24 November 1989

Dnes se najde mnoho mladých lidí, kteří tyto události znají pouze ze školních lavic nebo jim už datum 17. 11. 1989 nic neříká. Snad i tyto černobílé fotografie pomohou nezapomenout na události, které jsou nedílnou součástí naší nedávné historie.


The first of the two films was exposed on Wenceslas Square in the Wednesday, November 22, 1989, five days after the start of the Velvet Revolution. At that time, it was not certain how it all turns out. Nobody knew where it emerges members of the SNB (National Security Corps), and if not dispersed the crowd with batons and water cannons. The afternoon was a demonstration on Wenceslas Square. I was scared and hid the camera under my jacket

The second film contains pictures from Friday, November 24, 1989, a week after the crackdown on students at the National Avenue. On Wenceslas Square met again a huge crowd. From the balcony of Melantrich spoke except Vaclav Havel also Alexander Dubcek. Conclusion manifestation was in the spirit of choral singing with Martha Kubišová, who sang the Prayer for Marta. It was an amazing atmosphere of unity and strong people – the symbol of victory. Czechoslovak television aired film of the 17th of November. Milouš Jakes announced at 19 o’clock in the evening, he and the other members of the Bureau and the Secretariat of the CPC resign …

Today there will be many young people who know these events only from school or they had a date 17. 11. 1989 says nothing. Perhaps these black and white photographs will help to remember events that are an integral part of Czech recent history.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation