X100T mění návyky | X100T is changing habits

Poslední dva roky procházím procesem změny přístupu k fotografickým tématům. Odjakživa jsem se považoval za krajináře. Téma krajiny bylo po několik desetiletí mým jediným fotografickým motivem. Bylo to dáno mým vřelým vztahem k přírodě. Občas jsem také bez potřebného vybavení zkoušel neúspěšně fotografovat plachou zvěř – jedna z prvních knížek, která se mi v patnácti letech dostala do ruky, byla totiž kniha fotografa zvěře Slávy Štochla. Mojí první ostrou fotografií se tak stal velký žabák sedící na uschlé větvi uprostřed rybníčka v lesích, kdy jsem dvacet minut stál po kolena v bahně a studené vodě, v ruce se stařičkou kinofilmovou Exaktou Varex s nasazeným teleobjektivem ohniskové vzdálenosti 135 mm. To však byl jen začátek…


For the last two years I have been changing my photographic themes. I always regarded myself as a photographer of landscape. This theme was my number one photographic motif for several decades. It was given to my warm relationship to nature. Sometimes I also without the necessary equipment tried unsuccessfully to photograph animals. So my first focussed picture was a photo of a frog in the middle of a pond. I spent about twenty minutes in the mud and a cold water with Exacta Varex fitted with 135 mm lens in my hand. It was just the beginning…

Ale časy se mění. Patnáct let jsem snil o Leice. Od té chvíle, kdy jsem dva dny běhal po Praze s Leicou M6 na krku a fotografem Huckem po boku. To vše během workshopu tehdy pořádaného Leica Gallery. Kinofilmovou Leicu M6 vystřídala digitální M9, ale přes sto tisíc je pro mě za fotoaparát pořád moc peněz. Tak jsem si nakonec pro street fotografii pořídil Fuji X100T. Kombinovaný optický versus elektronický hledáček a zrno k nerozeznání od filmu při citlivosti 6400 ISO jsou první dva nejsilnější dojmy z nového přístroje. O fotoaparátech Fuji řady X toho již bylo napsáno hodně. Nechci v žádném případě konkurovat ani doplňovat recenze na dpreview.com a kenrockwell.com nebo v případě předchůdce X100S na stránkách mého kamaráda Petra Pazoura. Pouze se krátce na následujících řádkách pokusím popsat pár postřehů, které jsem zaznamenal při fotografování s Fuji X100T během prvních několika týdnů a měsíců.

Časy při fotografování z ruky
Při prvním nastavování nového fotoaparátu jsem v uživatelském menu zvolil nejdelší čas snímání 1/50 sekundy. Záhy se ukázalo, že je to žalostně málo. Většina fotek za horšího osvětlení s tímto časem neostrá! Překvapilo mě to, protože při snímání s robustní zrcadlovkou bez problémů udržím čas, rovný převrácené hodnotě ohniskové vzdálenosti objektivu, známé to základní poučce. V případě X100T by to byl u objektivu ohniskové vzdálenosti 23 mm (35 mm EQ) čas 1/30. Problém je v tom, že Fuji je lehčí a menší. Nastavil jsem tedy nejdelší čas na 1/80. Trochu to pomohlo, ale nakonec jsem skončil u klasické 1/125 vteřiny. Tento čas fotoaparát drží do momentu, kdy je nucen ho začít prodlužovat při vyčerpání kompenzace expozice clonou nebo citlivostí čipu. Budu muset ještě zapracovat na pevnějším držení. Teprve když jsem se podíval na dokumentační fotky Martina Kliky z našich společných pražských workshopů, uvědomil jsem si, že v situacích, kdy se soustředím na fotografovanou scénu a spěchám, držím aparát pouze pravou rukou, zatímco mačkám spoušť. Zlozvyk, který musím rychle odstranit!

Rozsah citlivostí
Od fotoaparátu s velikostí snímače APS (čip je typu APS-C X-Trans CMOS II bez low-pass filtru s rozměry 23,6×15,6 mm s efektivním rozlišením 16,3 megapixelů) jsem si sliboval možnost využít vysokých hodnot ISO bez větší ztráty kvality fotografií. Skutečnost však mnohonásobně předčila má očekávání. Nejen, že lze využít veškeré citlivosti až do ISO 6400, ale digitální šum fotografií s vysokým ISO nápadně připomíná kinofilmové zrno analogových filmů. Může za to snímač typu X-Trans CMOS II, inspirovaný náhodným uspořádáním zrn halogenidu stříbra ve fotografickém filmu, který používá na rozdíl od klasické Bayerovy masky jiné uspořádání barevných filtrů 6×6 pixelů. Za příznivého světla fotografuji nyní bez obav o kvalitu do ISO 1600, při horším osvětlení využívám k plné spokojenosti ISO 6400. Vyšší hodnoty citlivosti 12800, 25600 a dokonce i ISO 51200, nastavitelné v rozšířeném režimu, nepoužívám. Zde se již projevuje horší kvalita obrazu a většinou není třeba takto vysoké ISO používat, takže mám rozšířený režim citlivostí trvale vypnutý.

Podání barev a filmový režim Classic Chrome
Nejedná se o nastavení pro video, jak by mohl název napovídat. Filmovým režimem Classic Chrome je myšlen barevný profil fotoaparátu, který simuluje barevné podání legendárních barevných filmů Kodachrome. Nová vychytávka, kterou díky upgradu firmware dostaly do vínku i některé starší modely řady X. Toto nastavení používám jako základní pro barevné fotografie namísto defaultně nastavené simulace filmu Fuji Provia. Ale vraťme se zpátky k barevnému podání fotografií z aparátů Fuji obecně. Je prostě skvělé. Přestal jsem používat vyvážení bíle na denní světlo s následnou individuální úpravou při konečném zpracování a nyní fotografuji zásadně v režimu automatického vyvážení bílé. Fuji X100T je chytrý foťák, který odvede ve většině případů výbornou práci, a barvy vypadají naprosto skvěle.

Na rohu | On a street corner
(Classic Chrome Camera Color Profile)

Sekvenční snímání
Velice milou inovací je sekvenční snímání rychlostí 6 obrázků za vteřinu. Musím se přiznat, že v určitých situacích tento režim používám. Osvědčilo se mi snímání pouličních scén, kdy držím fotoaparát s hledáčkem u oka a za pochodu snímám dávky expozic kolemjdoucích z relativně velké blízkosti kolem 1.5 až 2 metrů. Takto ve většině případů nezaznamenávám žádné negativní reakce od fotografovaných.

RAW nebo JPEG
Fotil jsem vždy zásadně do RAWu. Ačkoliv výstupy v JPEGu jsou u X100T díky umírněné kompresi velmi kvalitní, svůj návyk jsem v tomto případě nezměnil. Při vyvolání v Adobe Lightroomu hojně využívám simulaci klasických Fuji filmů v přednastavení barevného prostoru fotoaparátu a dále pak již fotografii upravuji minimálně. Dávám přednost vytvoření obrazu z digitálních dat snímače s možností vlastní korekce v PC než svěřit tuto úlohu stroji v momentě snímání.

Shrnuto a podtrženo
Je to o pocitech. Když vezmu do ruky Fuji, okamžitě dostanu chuť někam vyrazit a fotit, což se mi poslední dobou se zrcadlovkou nestávalo. Fuji X100T je určitě jeden z nejlepších a nejkrásnějších foťáků, se kterým jsem kdy fotografoval. Je jako stvořený pro akční fotografii. Malý, nenápadný, ale zároveň všestranný a pohotový. Kvalita fotografií je výborná. Může za to rozumné rozlišení APS čipu 16,3 megapixelů v kombinaci s výborným objektivem Fujinon 23mm/F2. Jaký přístroj je ten nejlepší? Ten, který máte neustále při sobě. Rád fotografuji i mobilem IPhone 4S, ale obrazová kvalita Fuji X100T je přece jen o několik úrovní výše. Ale připravte se na to, že s jedinou baterií venku většinou nevystačíte. Mít jednu, lépe dvě náhradní v kapse, se při delší vycházce určitě vyplatí. Chcete-li malý foťák, který dělá pěkné fotografie, a nevadí vám pevné ohnisko 35 mm (EQ), Fuji X100T je určitě dobrá volba.


The times are changing. Fifteen years I have been dreaming about Leica camera. From that moment I ran two days in Prague with Leica M6 on the neck and photographer Hucek’s side. Film Leica M6 has been replaced digital M9, but over a hundred thousand Czech crowns for a camera is still too much money for me. So I finally bought a Fuji X100T for street photography. Combined optical and electronic viewfinder versus film-like grain at 6400 ISO sensitivity are the first two strongest impressions of the the new device. I will try to describe a few observations that I realized that I have been shooting with Fuji X100T during the first few weeks and months.

Times for handheld shooting
First, I set in the user menu longest time shooting 1/50 second. It soon became clear that it is a little. Most of the photos exposed by this time were not sharp in low light! It surprised me, because when shooting with a robust SLR I can keep this time without any problems, equal to the inverse of the focal length of the lens. It means 1/30 time in case of X100T the lens focal length 23 mm (35 mm EQ). The problem is that Fuji is lighter and smaller. So I set the longest time on 1/80. It helped a little, but I ended up with classical 1/125 of a second. I realized that in situations where I will focus on the scene and in a hurry, I’m holding apparatus only the right hand while pulling the trigger. I must quickly rectify it.

Sensitivity range
I promised the opportunity to use high ISO settings without greater loss of quality photos from a camera with APS sensor size (chip-type APS-C X-Trans CMOS II without low-pass filter with dimensions of 23.6 x 15.6 mm with an effective resolution of 16.3 megapixels). The fact, however, far exceeded my expectations. Not only that, you can use any sensitivity up to ISO 6400, but a digital noise of photos with high ISO with is strikingly reminiscent of an analog film’s film grain. It’s the sensor type X-Trans CMOS II inspired random arrangement of silver halide grains in photographic film, which is used unlike the classic Bayer mask different arrangement of color filters 6×6 pixels. I now take pictures without worrying about quality to ISO 1600 in low light I use ISO 6400. I do not use high sensitivity 12800, 25600 and 51200, which can be set in advanced mode. There is already reflected in poorer image quality and generally does not need such high ISO to use, so I permanently disable extended mode sensitivity.

Colors and Classic Chrome movie mode
This is not a setting for the video, as the name might suggest. Film mode Classic Chrome is a color camera profile that simulates color reproduction of the legendary Kodachrome color film. New settings which got some older models of the X series through the firmware upgrade. This setting I use as a standard for color photos instead of the default setting Fuji Provia film simulation. But let’s go back to the colors of Fuji appliances in general. It’s just great. I stopped using the white balance to daylight and now I photograph fundamentally in the auto white balance. Fuji X100T is a smart camera that diverts an excellent job in most cases and the colors look absolutely great.

Sequential shooting
Very nice innovation is sequential shooting at 6 frames per second. I must admit that in certain situations I use this mode. Proved to me shooting street scenes, when holding the camera with a viewfinder close to the eye and along the way I take pictures of passers-by from a relatively close range around 1.5 to 2 meters. Thus, in most cases do not notice any negative reaction of the subject.

RAW or JPEG
I always took pictures principally in RAW. Although output in JPEG compression due to moderate very good at X100T, I did not change my habit in this case. In post-processing in Adobe Lightroom I am using simulation classic Fuji Film camera preset color space. Thereafter I make only the small adjustments. I prefer to create an image from digital data with opportunities for correction PC and do not leave this task to the machine at the moment of image capture.

In summary
That’s all about feelings. When I touch Fuji, immediately makes me want to go out and take pictures, which I lately SLR did not happen. Fuji X100T is definitely one of the best and most beautiful of cameras, with whom I ever photographed. It is perfect for action photography. It is mall, unobtrusive, versatile and resourceful device. Photo quality is excellent. It’s the sensible resolution of 16.3 megapixels APS-chip combined with quality Fujinon 23 mm / F2. What kind of camera is the best? That’s the camera you have always with you. I also like to photograph with a mobile phone iPhone 4S, but the image quality of Fuji X100T is still a few levels above. But get ready for that one battery is not enough. Purchase one or two extra batteries. If you want a small camera that makes nice pictures, and do not mind a fixed focus 35 mm (EQ), Fuji X100T is definitely a good choice.

 

2 Thoughts on “X100T mění návyky | X100T is changing habits

  1. I’m pretty pleased to happen on this site. I really appreciate your work and I am waiting for your further posts. Thanks!

  2. The website looks fantastic !! Great job

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation