Netušené souvislosti | Unsuspected Connections

Zcela mechanicky a často bez dlouhé přípravy zaznamenávám rozličné situace každodenního života a také věci, které mě nějakým způsobem osloví a zaujmou. Letmo a nepozorován. Po čase skládám nakupené obrazy do dvojic. Omyly a slepé uličky. To jsem celý já. V náhlém údivu spatřuji předem NETUŠENÉ SOUVISLOSTI a nedočkavě zaznamenávám myšlenky, které se vynořují při prvním pohledu na nová spojení. Dva děje stávají se jedním příběhem. Je to hra i proces zároveň. Hledání a spojování náhodně viděných obrazů na základě podobnosti tvarů či situací. Tohle mě na fotografii přitahuje. Nekonečno možností, jak naložit s nekonečnem příležitostí…


In a completely mechanical way and often without long preparation, I record various situations of everyday life and also things that touch me and trigger my interest. Fleetingly and unobserved. After some time, the collected pictures are paired. Mistakes and dead ends. Yes, it is me… Suddenly surprised, I discover UNSUSPECTED CONNECTIONS and eagerly write down ideas that emerge when I first see new links. Two plots occuring at a different moment at two different places become one story. It is a game and a process at the same time. Searching and connecting randomly observed pictures, based on similarity of shapes or situations. This attracts me to photography. Infinite variety of ways to handle the infinite number of possibilities…

Dovolte mi vrátit se ke skoro čtyři roky starému projektu. Netušené souvislosti. Všechny snímky byly pořízeny mobilním telefonem HTC Desire HD. Snímal jsem pomocí aplikace Retro Camera v režimu Pinhole. Ještě v telefonu byly fotografie upraveny v programu Galerie s přednastaveným efektem Cinnamon. Po přenesení snímků do počítače a spojení do dvojic již dále snímky upravovány nebyly. Nakonec byl přidán kolem dokola černý rámeček z vnitřní strany lehce neostrý, který dotvořil výsledný obraz.

Prezentace byla rozdělena do tří částí. Vybraných třicet prací bylo vystaveno na stejnojmenné výstavě v budově centrály ČSOB v Praze – Radlicích. Zároveň vzniklo dvacetiminuové video. Při přehrávání buďte trpěliví. Po chvíli zmizí černá obrazovka a také stopky odměří čas k nule:

Primárně jsem však fotografoval a spojoval obrazy pro jiný účel. Od začátku jsem věděl, že finálním produktem bude kniha. Při tvorbě knih mám nejlepší zkušenost s internetovým obchodem Blurb. Vyhovuje mi příprava knihy ve formátu PDF. K tomu využívám aplikaci InDesign z produkce Adobe. Na stránkách www.blurb.cz je možno stáhnout šablonu zamýšlené knihy a také ICC profil pro správu barev. Kniha Netušené souvislosti je stále on-line:


Let me come back to nearly four years old project. Unsuspected connections. All the photographs have been taken with a mobile phone HTC Desire HD. I have been using Retro Camera app in the Pinhole regime. The photos have been processed while still in the phone using the Gallery program with preset Cinnamon effect. After transferring the pictures to computer and pairing them, no additional processing took place. A black frame slightly out-of-focus on the inner side has been added to complete the final picture.

The presentation was divided into three parts. Thirty selected works were exhibited at the exhibition in the building of ČSOB headquarters in Prague – Radlice. At the same time created twenty minutes video. During playback, please be patient. Initial black screen disappears for a moment and a stopwatch metered time to zero.

But I photographed and linked images together for another purpose. From the beginning I knew that the final product will be a photographic book. I have the best experience with Blurb Internet commerce in creation of my books. I like the preparation of the book in PDF format. I am using InDesign app. from the Adobe portfolio. On the site www.blurb.cz you can download template for the book as well as ICC profiles for the right color management. The book Unsuspected connections is still available online.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation