Čtvero ročních období | The four seasons

Časosběrné snímání má svůj půvab. Vždy mě osloví fotografie, na kterých můžeme s časovým odstupem konfrontovat jedno místo. Jeho podobu a změny, kterými prochází. Během dne, za týden, za měsíc, za rok. Tento způsob snímání nutí k přemýšlení, téma se musí vyčekat. Čekání na správný okamžik, kdy další fotografie doplňuje a zároveň rozvíjí původní myšlenku.


The time-lapse shooting method has its own charm. I love photo series in which we are confronted with one place in a different time. The same place during passing time with all its changes. During the day, a week, a month, a year. This method of photographing forces us to think more about. Waiting for the right moment. Another photos develop and in the end complete the original idea.

Krajina. Jedno místo, případně motiv, ve čtyřech po sobě jdoucích fotografiích. Tak znělo fotoklubové zadání Černé slunečnice (mého mateřského fotoklubu) pro výstavní kolekci na rok 2014. Od začátku jsem věděl, že tentokrát musím k tématu přistoupit jinak a po svém. Okamžitě jsem se rozhodl pracovat na několika verzích současně a v rámci možností využít též mobilní telefon. Krajinu jsem chtěl pojmout v minimalistické formě a soustředit se na krajinný detail.

Krajina u Křeslic, jaro | Landscape near Kreslice, Spring

Krajina u Křeslic, léto | Landscape near Kreslice, Summer

Krajina u Křeslic, podzim | Landscape near Kreslice, Autumn

Krajina u Křeslic, zima | Landscape near Kreslice, Winter

Na první pohled banální krajinný motiv zemědělské půdy, který nic neříká o místě, kde se nachází. V různých barvách a náladách, v časovém úseku čtyř ročních období jednoho konkrétního roku. Vyprávění o pomíjivosti zlatých lánů a polních cest… Fotografováno iPhone 4S s využitím aplikace Hipstamatic.


Landscape. One place or theme in four consecutive photos. That was the assignment of Black sunflower (my maternal photoclub) for the collection of 2014. From the beginning I knew that time I have to accede to the topic differently and my way. I immediately decided to work on multiple versions simultaneously and within the possibilities also use a mobile phone. I wanted to show land in minimalist form and concentrate on landscape detail.

At first glance banal landscape motive of farmland nothing says about place where it is located. In a variety of colors and moods, during a period of four seasons of one particular year. Talking about the impermanence of golden stretches and country roads … Shooting with iPhone 4S using the Hipstamatic app.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation